بازدید مدیرعامل شرکت پتروشیمی فجر انرژی خلیج فارس

بازدید مدیرعامل شرکت پتروشیمی فجر انرژی خلیج فارس به همراه مدیر بازرگانی، مدیر بخش فناوری و مدیر روابط عمومی از مجموعه غشا صنعت ایساتیس در تاریخ پنجم بهمن ماه 1402 در یزد انجام شد که طی مذاکرات صورت گرفته شده تعاملاتی با دکتر شرافت رئیس هیئت مدیره شرکت غشا صنعت ایساتیس صورت پذیرفت.